Medical image registration technology and Application XV

Time: 2021-05-24 23:10:00

Date: May 24th, 2021

Participators: Pro.Qi Ye, Mingyu Mo, Lihui Wen, Jieyi Zhou, Miao Liu, Jiawei Chen, Huixiong Chen, Zhipeng Zhu, Haotong Luo, Wenshan Chen

Seminar: Image Processing Software

Content: Zhipeng Zhu introduced the theory of tuning signal, complex signal and convolution filter.