Medical image registration technology and Application XVI

Time: 2021-05-24 23:11:00

Date: May 24th, 2021

Participators: Pro.Qi Ye, Mingyu Mo, Lihui Wen, Jieyi Zhou, Miao Liu, Jiawei Chen, Huixiong Chen, Zhipeng Zhu, Haotong Luo, Wenshan Chen

Seminar: Image Processing Software

Content: Wenshan Chen introduces geometric operations and application modules of geometric operations.