Convex Analysis XX

Time: 2023-03-01 11:20:34

Date: September 23th, 2022

Participators: Pro.Ye Qi, Pro.Tan Lulin, Pro.Peng Xiaofei, Pro.Liao Caixiu, Pro.Yang Zhou, Pro.Zhang Changjuan, Teacher Guipeng, Teacher Pan Qiangyou, Chen Qingfeng, Huang Qiming, Liu Chen, Luo Jialing

Seminar: big data of mathematics education

Content: Chen Qingfeng, Huang Qiming, Liu Chen and Luo Jialing report on the big data of mathematics education.Professors and teachers put forward comments and improvement guidance.